Kalp Anatomisi - Sağlık Dünyam

Kalp Anatomisi


Kalp Genel BilgiKalp

Kalp, anatomik olarak pericardium denilen özel bir zar torba içinde bulunan, genel olarak kas yapısında,içi boş koni şeklinde ve özel 4 odacıktan oluşmuş hayati bir organımızdır.Kalp gün içinde ortalama 100 bin defa atar.Yani ortalama bir yaşam süresinde 2,5 milyar kez atması söz konusudur.Günde 3,784 litre kanı vücuda pompalar.Kalp bu kanı ortalama düzgün vurulmuş bir tenis topu hızında fırlatır.Bu da güçlü bir sprinterin bacak kaslarının 2 katına denk gelen bir güçtür.Yaklaşık her şahsın kendi yumruğu büyüklüğündedir.Kalbin sağ tarafı oksijenden fakir kanı taşırken, sol tarafı ise oksijenden zengin kanı taşır.


Kalbin Anatomik Konumu 
Kalbin Anatomik Konumu

Kalp göğüs boşluğunda anatomik olarak mediastinum medius denilen kısımda bulunur.İki akciğerin ön-alt kısmındadır.Alt tarafta ise diyaframın üstüne oturmuştur.Kalbin basis denilen geniş taban kısmı üst ve biraz daha sağ taraftadır.Apex denilen sivri uç kısmı ise sol tarafa ve aşağıya doğru uzanır.Ön tarafta sternum,göğüs kafesi kemikleri(costalar) ve timus bezi ile komşudur.Arkada ise yemek borusu(oesephagus),aort ve 5,6,7. vertebralar ile komşudur. 


Kalbin Anatomik BoşluklarıKalbin anatomik olarak 4 adet boşluğu(odacığı) bulunmaktadır.

Atrium dextrum(Sağ Kulakçık)

Sağ Kulakçık

Sağ kulakçık anlamına gelmektedir.Kalbin sağ üst tarafındadır.Küp şeklindedir.Arka üst bölümüne vena cava süperior, arka alt bölümüne vena cava inferior denilen vücüdun büyük venleri açılır.Vena cava superior baş boyun gibi vücudun üst bölgesinden toplanan oksijenden fakir kanı kalbe getirirken,vena cava inferior vücudun alt tarafından toplanan oksijenden fakir kanı kalbe getirir.Atrium dextrumda bulunan antomik oluşumlar şunlardır:

1-)Crista terminalis

2-)Auricula dextra

3-)Musculi pectinati

4-)Sinus venorum(cavarum)

5-)Tuberculum intervenosum

Atrium Dextruma Açılan Damarlar

1-)Vena cava superior

2-)Vena cava inferior

3-)Sinus coronarius

4-)Veni ventriculi dextri anterioris
 

5-)Vena marginalis dextra

6-)Veni cardiacae minimae (Foramina venarum cordis minimarum)


Ventriculus Dexter(Sağ Karıncık)

Sağ Karıncık

Sağ karıncık anlamına gelir.Kalbin sağ karıncığının ana görevi vücuttan toplanan oksijenden fakir kanı temizlenmek üzere akciğere göndermektir.Sağ kulakçık ile apex cordis(kalbin uç kısmı) arasında yer alır.Kalbin facies sternocostalis denilen yüzünün büyük kısmını oluşturur.Transvers bir şekilde kesildiğinde boşluğu yarım ay şeklinde gözükür.Duvarlarında trabeculae carneae'nin bulunması nedeniyle duvarları düz değildir.Sağ karıncıkta musculus papillaris denilen kaslar bulunur.

Atrium Sinistrum(Sol Kulakçık)


Sol Kulakçık

Sağ kulakçıktan daha küçüktür.Kalbin tabanının büyük kısmını oluşturur.Küp şekline benzer.Sol kulakçığa ostia venarum pulmonalium denilen deliklerle vena pulmonalis denilen damarlar açılır.Bu damarlar akciğerde temizlenen kanı kalbe getirir.Sol kulakçık da daha sonra bunu sol karıncığa aktarır.Musculi pectinati denilen kasları içerir.

Ventriculus Sinister(Sol Karıncık)

Sol Karıncık

Sol karıncığın ana görevi oksijenden zengin kanı vücuda pompalamaktır.Ostium aortae denilen delikle aort sol karıncığa açılır.Sağ karıncıktan daha uzun ve daha koniktir.Transvers kesitlerde oval veya daire şeklinde gözükür.Daha çok alt kısma yakındır.Kalbin Facies diaphragmatica (inferior) adı verilen yüzünün büyük bölümünü oluşturur.Trabecula carneae ve musculus papillaris denilen yapıları içerir.

Büyük Dolaşım


Büyük ve Küçük Dolaşım

Büyük dolaşım akciğerlerde oksijenden zengin bir hale getirilen kanın vücuda pompalanmasını sağlayan sistemdir.Kanın izlediği yol şu şekildedir:

   Sol ventrikül
         ↓
     Aorta
         ↓
 Vücudun her tarafı 

         ↓
V.cava superior ve inferior
         ↓

    Sağ atrium

Küçük Dolaşım  

Vücuttan toplanan kirli kanın akciğerlerde temizlenmesini sağlayan sistemdir.Küçük dolaşımda kanın izlediği yok şu şekildedir:

   Sağ ventrikül
          ↓
 Truncus pulmonalis
          ↓
    Akciğerler
          ↓
 Vv.pulmonales
         ↓
    Sol atrium 


Kalbin KapaklarıTriküspit Kapak: Sağ karıncık ile sağ kulakçık arasında bulunur.

Mitral Kapak: Sol karıncık ile sol kulakçık arasında bulunur.

Aortik Kapak: Sol karıncıktan çıkan vücudun ana arteri olan aortun kapağıdır.

Pulmoner Kapak: Sağ karıncıktan çıkıp kirli kanı akciğerlere taşıyan arteria pulmonalislerin ucunda bulunan kapaktır. (Mitral Kapak Darlığı)

Kalbi Dinleme Noktaları
Kalbi Dinleme Noktaları

1-)Valva Aorta

Valva aorta, 2.intercostal aralıkta sternumun sağ kenarından dinlenir.

2-)Valva Trunci Pulmonalis

Valva trunci pulmonalis, 2. intercostal aralıkta sternumun sol kenarından dinlenir.

3-)Valva Tricusbidalis
 

Valva tricusbidalis, 5. intercostal aralıkta sternumun sağ kenarından dinlenir.
 

4-)Valva Mitralis

Valva mitralis, 5. intercostal aralıkta orta hattın 7-9 cm solundan ( yani kalbin tepesinden) dinlenir.


Kalbin ArterleriKalbi besleyen damarlara koroner arterler adı verilir.2 temel koroner arter vardır.

Arteria Coronaria Dextra

Klinikte LAD (left anterior descending artery) olarak da adlandırılır.Kalbin en büyük bölümünü besleyen arterdir.Bu artere bağlı görülen kalp krizlerine hasar daha büyük olur.Sağ sinus aortae'den ( bazen arkadan ) çıkar.Anatomik olarak truncus pulmonalis ile atrium dextrum arasından sulcus coronarius’a girer.Sulcus interventricularis posterior'un içerisinde r.interventricularis posterior olarak kalbin tepesine doğru uzanır.


Arteia Coronaria Dextra Dalları

R.nodi sinuatrialis

R. coni arteriosi

Rr. atriales

R. atrialis intermedius

R. nodi atrioventricularis

R. interventricularis septales

Rr. atrioventriculares

R. posterolateralis dexter

R. interventricularis posterior

R. marginalis dexter


Arteria Coronaria Sinistra

Klinikte LMCA (Left Main Coronary Artery) olarak da adlandırılır.Septum interventriculare'nin büyük kısmı ile sol kalbin hemen hemen tümünü besler.Sol aortae'den çıkar.Genellikle arteria coronaria dextra'dan daha kalındır.Auricula sinistra'nın altında kısa bir seyirden sonra önemli olan uç dallarına
ayrılır:


1-)Ramus İnterventricularis AnteriorRamus coni arteriosi

Ramus lateralis

Rami interventriculares septales 


2-)Ramus Circumflexus


Ramus atrialis anastomoticus

Rami atrioventriculares

Ramus marginalis sinister

Ramus atrialis intermedius

Ramus posterior ventriculi sinistri

Ramus nodi sinuatrialis

Ramus nodi atrioventricularis

Rami atrialesMiyokard İnfarktüsü(Kalp Krizi)Miyokard infaktüsü yani kalp krizi kalbin miyokard denilen kas kısmının koroner arterlerdeki tıkanmadan dolayı belli bir süre oksijensiz(iskemik) kalmasıyla veya oksijen sunumunun azalmasıyla meydana gelen durumdur.İlk 0-4 saatlik dönemde kalbin vurumu durmaya başlar.İskemik bölge elektriksel olarak sessizleşir.Tekrar beslenme bu dönemde başlarsa geri dönüşümsüz hasar engellenebilir.4-48 saat sonra nekroz oluşmaya başlar.Bu dönemde müdahale edilse de hasar engellenemez. (Kalp Krizi Nasıl Anlaşılır?)

Kalp Krizi Bulguları

1-)Göğüs ağrısı

2-)Baş dönmesi

3-)Sol omuz kol ve sırta vuran ağrı

4-)Mide bulantısı

5-)Göz kararması

6-)Soğuk terleme

7-)Ciltte soğuma

8-)Çarpıntı

9-)Uykusuzluk

10-)Sinirlilik Durumu

Yorum Gönder

0 Yorumlar